Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi definieras av jordbruksverket som energikällor vilka förnyas. Vanliga exempel på detta är solkraft, vindkraft, vågkraft med flera. Motsatsen är så kallade icke förnyelsebara energikällor och hit hör bland annat kolkraft och olja. Att vi människor förbrukar en stor mängd energi är det ingen fråga om och hur vi tar fram denna energi är en viktig fråga. Det som är gemensamt för icke förnyelsebar energi är att de påverkar klimatet negativt. Detta genom bland annat genom utsläpp av växthusgaser där främst koldioxid lyfts fram.

Debatt kring förnybar energi

Så om förnybar energi kommer från energikällor som förnyas borde de rimligtvis inte kunna ta slut. Och om de dessutom är bra för klimatet borde det inte vara någon fråga om saken går det ju att tycka. Tyvärr är det inte så enkelt. Dels på grund av att med den höga energikonsumtion som vi har på jorden har vi inte möjligheten att leverera den energi som krävs genom enbart förnyelsebara energikällor. Det kräver enormt stora investeringar för att ställa om för att ta fram tillräckligt med energi.

En annan utmaning är att eftersom energikällor som kommer från vind eller sol inte kan producera el dygnets 24 alla timmar finns ett behov av att lagra energi. Denna lagrade energi ska sedan distribueras till alla användare och kräver då än mer arbete och investeringar. Sedan finns det även personer som tjänar otroligt mycket pengar på andra energikällor, som olja och kol. De har ofta ett stort inflytande över såväl media som politiker och kan därför påverka en stor del av samhället för att fortsätta tjäna stora pengar på sin typ av energikälla.

Kan vi leva på enbart förnybar energi

Kan vi leva på enbart förnybar energi

Utan tvekan, ja. Det finns olika studier som räknat ut att med enbart solenergi skulle vi kunna producera tillräckligt mycket el enbart genom att täcka en viss del av ökenområden som ändå inte används för något då det inte går att bo där. En annan lösning skulle vara att ha solceller på månen. Båda dessa lösningar kräver dock en vettig och klimatsmart lösning på hur energin ska lagras och distribueras. För även om energin i sig är miljövänlig så blir det ett nollsummespel om tillverkningen av det som ska lagra energin har en hög klimatpåverkan. Bara för att jämföra så ett batteri hos en elbil räknas cirka ge lika stor klimatpåverkan som avgaser från en bensinbil efter 15 000 mils körning.Sedan finns det enklare lösningar. Tesla har utöver sin elbil även tagit fram en typ av takpannor som alstrar solenergi. Denna lagras sedan lokalt av hushållet och kan till exempel användas för att ladda en elbil. I länder som ligger lite närmare medelhavet skulle detta kunna förse samtliga hushåll med tillräckligt mycket energi. Och gällande lagrandet av energin är det inte orimligt att anta att utvecklingen har bara börjat. För även icke förnyelsebara energikällor har genom åren blivit bättre. Genom forskning har till exempel bensin blivit mindre miljöpåverkande och detta har drivits som dels en försäljningsstrategi men även för att ta sitt ansvar mot klimatet. Och om den typen av industri kan förbättra sina produkter för att bli mer klimatsmarta, nog borde produkter framtagna i syfte att gynna klimatet kunna gå samma väg?